Dit is een geavanceerde pagina. Het kennen van uw rechten is de sleutel tot vertrouwen in ons
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, brengen wij de volgende informatie onder de aandacht van gebruikers en bezoekers van de site: https://kidsmodelista.com/:

1. juridische informatie:
Status van de eigenaar: SPRL
De eigenaar is: KM import/export bvba
Postadres van de eigenaar: Paruckstraat 35/6 Brussel 1080 België
De maker van de site is: KM import/export sprl
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is: Abdelkarim / KM import/export sprl
Neem contact op met de publicatiemanager: Abdelkarim

De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijk persoon.
De webmaster is: Abdelkarim / KM import/export sprl
Neem contact op met de webmaster: Abdelkarim / KM import/export sprl
De host van de site is: Shopify Inc. 126 York St., Ottawa, Ontario, K1N 5T5, Canada.

2 Presentatie en principe:
Het volgende wordt de "Gebruiker" genoemd: Gebruiker, elke internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site: https://kidsmodelista.com
De site, https://kidsmodelista.com, omvat een reeks diensten zoals deze beschikbaar zijn gesteld aan gebruikers. Hierbij wordt gespecificeerd dat gebruikers hoffelijk moeten blijven en goede trouw moeten tonen tegenover andere gebruikers en tegenover de webmaster van de site https://kidsmodelista.com. De website https://kidsmodelista.com wordt regelmatig bijgewerkt door Abdelkarim
Abdelkarim / KM import/export sprl streeft ernaar om op de site https://kidsmodelista.com de meest nauwkeurige informatie aan te bieden (onder voorbehoud van wijzigingen sinds deze online is gezet), maar kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie niet garanderen. op haar site gepubliceerd, ongeacht of dit haar eigen schuld is of die van externe partners die deze informatie verstrekken.
Bijgevolg erkennen gebruikers dat zij deze informatie (die indicatief, niet-uitputtend en aan verandering onderhevig is) op eigen risico gebruiken.

3 Toegankelijkheid :
De website https://kidsmodelista.com is in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor gebruikers, behalve in geval van geplande of ongeplande onderbrekingen voor onderhoudsdoeleinden of in geval van overmacht.
In geval van onbeschikbaarheid van de dienst verbindt https://kidsmodelista.com zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang tot de dienst te herstellen, en zal zij ernaar streven de gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van de data en tijden van de tussenkomst.
Aangezien op https://kidsmodelista.com slechts een middelenverbintenis rust, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de dienst.

4 Intellectueel eigendom:
Abdelkarim / KM import/export sprl is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, zowel op de structuur als op de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, iconen, geluiden, software...
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van een van deze elementen, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Abdelkarim / KM import/export sprl, eigenaar van de site op kidsmodelista@gmail.com, bij gebreke waarvan het zal worden beschouwd als een inbreuk en vatbaar voor vervolging in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende. van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

5. hyperlinks en cookies:
De site https://kidsmodelista.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die zijn opgezet met toestemming van Abdelkarim / KM import/export sprl. Abdelkarim / KM import/export sprl is echter niet in een positie om de volledige inhoud van de op deze manier bezochte sites te controleren en wijst daarom alle verantwoordelijkheid af voor eventuele risico's van illegale inhoud.
Gebruikers worden ervan op de hoogte gebracht dat tijdens hun bezoek aan de website https://kidsmodelista.com via hun browser automatisch een of meer cookies op hun computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een gegevensblok waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het browsen van de gebruiker op de site.
Browsersoftware kan worden geconfigureerd om gebruikers te informeren over de aanwezigheid van cookies en deze indien nodig te weigeren, zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. Gebruikers kunnen hun browser echter configureren om de installatie van cookies te weigeren, waarbij ze er rekening mee moeten houden dat het weigeren van het installeren van een cookie ervoor kan zorgen dat ze geen toegang krijgen tot bepaalde diensten. Om cookies te blokkeren typt u het volgende in uw zoekmachine: blokkeer cookies onder IE of Firefox en volg de instructies afhankelijk van uw versie.

6 Bescherming van persoonlijke gegevens en eigendommen:
In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.
Op de site https://kidsmodelista.com verzamelt Abdelkarim / KM import/export sprl persoonlijke informatie (in overeenstemming met artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978) met betrekking tot de gebruiker, uitsluitend met het oog op bepaalde diensten aangeboden door de website https://kidsmodelista.com. Gebruikers verstrekken deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral als ze deze zelf invoeren. Gebruikers van de website https://kidsmodelista.com worden geïnformeerd of zij deze informatie al dan niet moeten verstrekken.
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende. van de Franse wet op de gegevensbescherming 78-17 van 6 januari 1978 hebben alle gebruikers het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen alle persoonlijke gegevens die hen betreffen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u uw verzoek sturen naar https://kidsmodelista.com per e-mail: kidsmodelista@gmail.com of schriftelijk, naar behoren ondertekend en vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.
Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://kidsmodelista.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan ​​of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de terugkoop van de site https://kidsmodelista.com en de rechten ervan geeft KM import/export sprl het recht om de bovengenoemde informatie door te geven aan de mogelijke koper, die op zijn beurt gehouden zou zijn met dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site https://kidsmodelista.com,
De https://kidsmodelista.com-site voldoet aan de RGPD, zie ons RGPD-testbeleid.
Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.